สร้อยสุดา ไชยเหล็ก

อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็น คติชนวิทยากับการเมือง (Folklore and politics), คติชนวิทยาสมัยใหม่ (modern Folklore), วัฒนธรรมประชานิยม (popular culture)

132 views


ประวัติการศึกษา
  • อ.ม.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศศ.บ.(ภาษาเพื่อการพัฒนา) ม.สงขลานครินทร์
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อีเมลaugust_eue_@hotmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจคติชนวิทยากับการเมือง, คติชนวิทยาสมัยใหม่, วัฒนธรรมประชานิยม
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • Chailek, S. (2021). “Folklore” series on HBO Asia: The Supernatural, Identity Politics and Commodification in Asian Entertainment Industry. The Second East Asian Popular Culture Association International Conference (Online), January 11th – 12th 2021, Kyushu University, Fukuoka, Japan.
  • สร้อยสุดา ไชยเหล็ก. (2563). ประวัติวรรณคดีไทย เล่ม 1. นนทบุรี : เอมพันธ์.
  • สร้อยสุดา ไชยเหล็ก. (2563). ภาพจิตรกรรมพิธีแห่เจ้าเซ็น (มูฮัรรัม) ในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา : ความขัดแย้งทางการเมืองและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในหัวเมืองปักษ์ใต้สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. วารสารไทยศึกษา, 16(1), มกราคม – มิถุนายน 2563.
  • สร้อยสุดา ไชยเหล็ก. (2558). ตำนานไท้ส่วยเอี๊ยะ 60 องค์และพิธีแก้ปีชงในศาสนสถานจีนในสังคมไทยร่วมสมัย. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย, 33 (ฉบับพิเศษ), หน้า 173-215.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.arts.chula.ac.th/folklore/