ประเสริฐศักดิ์ มีหมู่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีสาน, คติชนวิทยา, ความเชื่อและพิธีกรรม, นิทานปรัมปรา

109 views


ประวัติการศึกษา
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจคติชนวิทยา, ความเชื่อและพิธีกรรม, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีสาน, นิทานปรัมปรา
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • ประเสริฐศักดิ์ มีหมู่ . (2562). การเมืองในความเชื่อและพิธีกรรมเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ. รายงานสืบเนื่องการประชุม ในการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 2 พฤษภาคม 2562, น. 145-146.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.arts.chula.ac.th/folklore/