ปรมินท์ จารุวร

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็น คติชนวิทยา, นิทานและเพลงพื้นบ้าน, วรรณคดีไทย

117 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

รายวิชาที่สอน : คติชนวิทยา, นิทานพื้นบ้าน, ทฤษฎีคติชนวิทยา, การวิจัยภาคสนามทางคติชนวิทยา, งานภาคสนามเพื่อการวิจัยทางคติชน, คติชนกับวรรณคดีไทย, สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยา, สัมมนาตำนานกับพิธีกรรม

ทุนการศึกษาและรางวัลที่ได้รับ :

 • ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อเฉลิมในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา และทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 4 ขณะศึกษาอยู่ระดับปริญญาเอก
 • รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2549 (สาขาสังคมวิทยา)
 • รางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบบรรยาย ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2552
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ด้านกิจการนิสิต ประเภททั่วไป ระดับดีมาก ประจำปี 2553 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2010 TRF-CHE-SCOPUS YOUNG RESEARCHER AWARD, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES CATEGORY
 • รางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกดีเด่น ประจำปี 2554 สาขามนุษยศาสตร์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2011 Outstanding Royal Golden Jubilee Alumni Awards)
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2558
 • รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับดีเด่น กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559
 • รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาผู้สร้างชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562
ประวัติการศึกษา
 • 2548 : อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2542 : อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2540 : อ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมลporamin_jaruworn@yahoo.com
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • ปรมินท์ จารุวร. พลวัตของการเล่นสักวาในสังคมไทย. ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
 • ปรมินท์ จารุวร. คติชนกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน “หมู่บ้านวัฒนธรรมหนองขาว” จังหวัดกาญจนบุรี. ทุนสนับสนุนจากโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “คติชนสร้างสรรค์”: พลวัตและการนำคติชนไปใช้ในสังคมไทยร่วมสมัย ของศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง, 2557. (ต่อมา ตีพิมพ์เป็นหนังสือ คติชนกับการท่องเที่ยว: หมู่บ้านวัฒนธรรมหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี (2559))
 • ปรมินท์ จารุวร. พระบฏ: พลวัตของการใช้งานพุทธศิลป์เรื่องเวสสันดรในชุมชนหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี. กลุ่มวิจัยพุทธศาสนาในภาษาและวรรณกรรมโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
 • ปรมินท์ จารุวร. พลวัตของการสวดอ่านวรรณกรรมเรื่องพระมาลัย: การศึกษาเปรียบเทียบการสวดพระมาลัยที่จังหวัดกาญจนบุรีและชลบุรี. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553.
 • ปรมินท์ จารุวร. ทำนองสวดพระมาลัยของชาวหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2541.

หนังสือ

 • ศิราพร ณ ถลาง และปรมินท์ จารุวร, บรรณาธิการ. อิงอดีต สนองปัจจุบัน คติชนสร้างสรรค์ สังคมร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
 • ปรมินท์ จารุวร. คติชนกับการท่องเที่ยว: หมู่บ้านวัฒนธรรมหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
 • ปรมินท์ จารุวร และคณะ. กวีวัจน์วรรณนา: วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2557. ปรมินท์ จารุวร และคณะ. นิทานฝึกการออกเสียงภาษาไทย ชุด เณรน้อยเก่งภาษา. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
 • ปรมินท์ จารุวร. มาลัยศรัทธา: พลวัตของการสวดพระมาลัยจากต่างสนามวิจัย. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
 • ปรมินท์ จารุวร. พระบฏ: พลวัตของการใช้งานพุทธศิลป์เรื่องเวสสันดรในชุมชนหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยและอนุรักษ์พระบฏเรื่องเวสสันดรในฐานะพุทธศิลป์พื้นบ้าน กลุ่มวิจัยพุทธศาสนาในภาษาและวรรณกรรมโลก, 2555.
 • ปรมินท์ จารุวร. กาญจนนิมิต: คติชนเนื่องด้วยความเชื่อและประเพณีสวดพระมาลัยที่บ้านหนองขาว. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
 • ปรมินท์ จารุวร. เทศน์มหาชาติ-สวดพระมาลัย: คติชนจากผ้าพระบฏและประเพณีพิธีกรรมที่บ้านหนองขาว. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
 • ปรมินท์ จารุวร. ความขัดแย้งและการประนีประนอมในตำนานปรัมปราไทย. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.arts.chula.ac.th/folklore/
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.arts.chula.ac.th/