อภิวัฒน์ สุธรรมดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สนใจและเชี่ยวชาญในประเด็น คติชนคนเมือง, วรรณกรรมเพลง, วัฒนธรรมศึกษา

92 views


ประวัติการศึกษา
 • 2561 : อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คติชน) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2550 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2540,2547,2553 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย, ประวัติศาสตร์, สื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อีเมลapiwat.su@bsru.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจวัฒนธรรมศึกษา, วรรณกรรมท้องถิ่น, คติชนกับการท่องเที่ยว, คติชนคนเมือง
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

วิจัย/ บทความวิจัย

 • อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2565). “คติชนกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาศาลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร” ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 41 (1) (มกราคม – กุมภาพันธ์), 139-152. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
 • อภิวัฒน์ สุธรรมดี , ชนนิกานต์ ยศปัญญา , สุพรรณธิกา ประดิษฐ์สอน และ มนัสวี หิมพานต์. (2565). “งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร: องค์ประกอบและบทบาทของพิธีกรรม” ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 16 (1) (มกราคม – มิถุนายน ), 125-149. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
 • อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2563). “ภาพแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯจากบทเพลงแสดงความอาลัยการสวรรคต” ใน วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา, 5 (1) (มกราคม-มิถุนายน), 125-138, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
 • อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2559). “การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อและพิธีกรรมบูชาเจ้าแม่งูจงอาง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร” ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 10 (2) (กรกฎาคม – ธันวาคม), 1-20. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

วิทยานิพนธ์

 • อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2561). ลัทธิพิธีบูชาพระพรหมในสังคมไทยร่วมสมัย: พลวัตของตำนาน ความเชื่อ และพิธีกรรม. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต. ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2559). การศึกษาวิเคราะห์เพลงลูกทุ่งที่ จินตหรา พูลลาภ ขับร้อง. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

บทความวิชาการ

 • อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2559). “ภูมิปัญญาในการเลี้ยงไก่ชน” ใน วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา. 1 (2) (กรกฎาคม– ธันวาคม) , 57-71. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
 • ณัฐวัตร จันทร์งาม และอภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2560). “มิติทางวัฒนธรรมจากการเล่น ‘สกา’ ใน วรรณคดีไทย” ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 11 (2) (กรกฎาคม – ธันวาคม), 77-90. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
 • อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2556). "ภาพชีวิตสตรีในเมืองหลวงจากบทเพลงลูกทุ่งที่แต่งโดย สลา คุณวุฒิ" ใน วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ 12/2556 หน้า 75-88 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
 • อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2556). "เมื่อผู้อ่อนแอทางร่างกายและผู้มีใจอันคับแคบ คือ “คนแคระ” ของสังคม" ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 6 (1) ,167-171. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
 • อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2560). “งานประเพณีบวงสรวงพระพรหมประจำปีและบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด: “ประเพณีสร้างสรรค์” ในบริบทร่วมสมัย” ใน อิงอดีต สนองปัจจุบัน: คติชนสร้างสรรค์ สังคมร่วมสมัย, ศิราพร ณ ถลาง และปรมินท์ จารุวร: บรรณาธิการ, 61-86. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หนังสือ/ ตำรา/ เอกสารคำสอน/ เอกสารประกอบการสอน

 • อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2558). ตำราวิชาคติชนวิทยา. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
 • อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
 • อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2564). ตำราวิชาภาษากับวัฒนธรรม. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
 • อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2564). เอกสารคำสอนวิชาภาษาและวรรณกรรมในวัฒนธรรมประชานิยม. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
 • อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2558). “บทที่ 6 การเขียนเพื่อการส่งสารอย่างสร้างสรรค์” ใน หนังสือภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, 125-148. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.arts.chula.ac.th/folklore/
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
https://bsru.net/human/