กฤตยา ณ หนองคาย

อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็น คติชนวิทยา, วัฒนธรรมศึกษา, วรรณคดีไทย, วรรณกรรมสำหรับเด็ก

318 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
  • ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์
  • พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดี
  • ก.พ. 2560 - ก.ย. 2560 รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ (ผู้รักษาการแทน) คณะมนุษยศาสตร์
  • ก.ค. 2558 - มี.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
  • เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมลfhumkyn@ku.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจวัฒนธรรมศึกษา, คติชนวิทยา, วรรณคดีไทย, วรรณกรรมสำหรับเด็ก
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • กฤตยา ณ หนองคาย. (2562). จากศรัทธาสู่พิธีกรรมบูชา: เรื่องเล่าประวัติชีวิตและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของ “พ่อปู่มิตร ชัยบัญชา”. วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ , 26(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม), น.244-284.
  • กฤตยา ณ หนองคาย. (2560). นิทาน คติชนของครอบครัว และกาแฟอินทรีย์: การอ่านนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตปกาเกอะญอในปัจจุบัน. น.191-218. นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. เล่าเรื่องเรื่องเล่า. พิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเชิดชูเกียรติรองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ในวาระเกษียณอายุ วันที่ 18 กันยายน 2560. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  • กฤตยา ณ หนองคาย. (2558). ประวัติศาสตร์บอกเล่าและการเมืองเรื่อง พลเมือง: การปรับตัวของคนห้วยกบในบริบทสังคมไทยยุคโลกาภิวัตน์. น.145-176. สรณัฐ ไตลังคะ, บรรณาธิการ. ชุมชน ความทรงจำและพิธีกรรมกับการจัดการชุมชน. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง.
  • กฤตยา ณ หนองคาย. (2554). ‘เทพนาจา’: ความหมายขององค์เทพผ่านตำนานและพิธีกรรมในบริบทสังคมร่วมสมัย. น.292-315. นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (จัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
  • กฤตยา ณ หนองคาย. (2553). คนกับป่า: ปัญหาเรื่องสิทธิการจัดการทรัพยากรในวรรณกรรมของวัธนา บุญยัง. น.191-218. นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.arts.chula.ac.th/folklore/