ปฐม หงษ์สุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความเชี่ยวชาญและสนใจในประเด็น คติชนวิทยา, มานุษยวิทยาวัฒนธรรม, วรรณกรรมศึกษา

302 views


ประวัติการศึกษา
  • อ.ด.ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คติชนวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศศ.บ.(ภาษาไทย) วรรณกรรมชนชาติไท วรรณคดีลาว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อีเมลh.pathom@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยาวัฒนธรรม, คติชนวิทยา, วรรณกรรมศึกษา
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • ปฐม หงษ์สุวรรณ. (2560). ประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน้ำโขง. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.
  • ปฐม หงษ์สุวรรณ. (2556). นานมาแล้ว มีเรื่องเล่าตำนาน นิทานชีวิต. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  • ปฐม หงษ์สุวรรณ. (2554). ตำนานพระพุทธรูปล้านนา: พลังปัญญาทางความเชื่อและ ความสัมพันธ์กับท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
  • ปฐม หงษ์สุวรรณ. (2554). แม่น้ำโขง: ตำนานปรัมปราและความสัมพันธ์กับชนชาติไท. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
  • ปฐม หงษ์สุวรรณ. (2550). กาลครั้งหนึ่ง ว่าด้วยตำนานกับวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.arts.chula.ac.th/folklore/
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
http://human.msu.ac.th/