นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็น คติชนคนไทยเชื้อสายจีน, คติชนกับการท่องเที่ยว

114 views


ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจคติชนคนไทยเชื้อสายจีน, คติชนกับการท่องเที่ยว
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์. (2562). การเดินทางของวิญญาณ: องค์ประกอบ และบทบาทของบทร้องพิธีกงเต๊กของ ชาวจีนแต้จิ๋วในสังคมไทย. วารสารไทยศึกษา, 15(2), น. 63-81.
  • นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์ และรัชชานนท์ จิตรีสรรพ. (2562). อนุภาคและแบบเรื่องของเรื่องเล่าสยองขวัญใน แอปพลิเคชันจอยลดา. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561, น. 26, เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี.
  • นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์. (2559). เทศกาลตามประเพณีจีนในย่านเยาวราช : พื้นที่เพื่อการนำเสนอ อัตลักษณ์เชิงซ้อนทางวัฒนธรรมความเป็นจีนในบริบทการท่องเที่ยว. ใน มองคติชนเห็นตัวตน ชาติพันธุ์, น. 143-178. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
  • นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์. (2556). มอญบ้านเสากระโดงในบริบทการท่องเที่ยววัฒนธรรม. ใน วารสารเมืองโบราณ, 39(2), น. 33-43.
  • Narut Kupthanaroj. (2015). The Chinese Vegetarian Festival in Bangkok’s Chinatown : A Space for Presenting Cultural Identity of Chineseness in Contemporary Thai Society. in RianThai : International Journal of Thai Studies 8, pp. 147-172.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.arts.chula.ac.th/folklore/