ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็น คติชนวิทยา, วัฒนธรรมศึกษา, วรรณกรรมปัจจุบัน, เรื่องเล่าสมัยใหม่ในสื่อออนไลน์และวรรณกรรมดิจิทัล

125 views


ประวัติการศึกษา
 • ศศ.ม. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อีเมลsakulaueb_9@hotmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจวัฒนธรรมศึกษา, วรรณกรรม, คติชนวิทยา
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ผลงานวิจัย

 • 2558, การศึกษาประเพณีแก้มื้อนาจากวัดพระธาตุลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 2558, พัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับภาคเหนือ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • 2557, คติชนในเรื่องเล่าสมัยใหม่ : การวิเคราะห์อนุภาคและตัวละครเอกในนิยายแฟนตาซีเรื่อง การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 2557, การพัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับภาคเหนือ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • 2556, การพัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับภาคเหนือ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • 2556, การศึกษาเพลงรำวงจาก ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 2555, คติชนจากวัดพระธาตุลำปาง : การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่

 • 2561, การสร้างสรรค์ประเพณีด้วยคติชนประยุกต์ : กรณีศึกษาเทพบุตรสลุงหลวงในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง, การประชุมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
 • 2560, ความเชื่อและตำนานเกี่ยวกับสายน้ำของชนชาติไท, จดหมายข่าวสุวรรณภิงคาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 หน้า 3-5
 • 2559, ความสําคัญของน้ำในประเพณีหลวง : กรณีศึกษาจากพระราชพิธีสิบสองเดือน ,การประชุม สัมมนาระดับชาติเรื่อง "พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย : ภาษา วรรณกรรม และคติชน", โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • 2559, ทวิภาวะของน้ำในเทพปกรณัม : กรณีศึกษาจากไตรภูมิกถา, โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 "พลังมนุษยศาสตร์ พลังสังคมศาสตร์ พลังแห่งความสุขที่ยั่งยืน" โรงแรมท็อปแลนด์พิษณุโลก
 • 2559, "เทพปกรณัมอินเดีย...รู้ไว้ไม่มีเสีย" ความสำคัญของเทพปกรณัมอินเดียต่อการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์, จดหมายข่าวสุวรรณภิงคาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 หน้า 3-5
 • 2558, "Salung Luang Angel" Creative of Folklore and Invention of Tradition of Nakhon Lampang, the 1st International Conference on Ethnics in Asia "Life, Power and Ethnics" , August 21, 2015 at the Eka-Thotsarot Building, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.
 • 2558, ประเพณีเอามื้อนาจากวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, การประชุมวิชาการเรื่อง "พลังและพลวัตวัฒนธรรมล้านนา" จัดโดย สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง
 • 2557, คุณค่าด้านวรรณศิลป์ของเพลงรำวงจากตำบลล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง, ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.arts.chula.ac.th/folklore/
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
http://www.human.lpru.ac.th/