รังสรรค์ ประทุมวรรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจประเด็นวิชาการเกี่ยวกับเรื่อง Sociological Theory, Sex and Religion, Metrosexual, Social and Culture Change, Globalization, Cyberspace, Research Methodology

854 views


ประวัติการศึกษา

2547 - สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2540 - วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจSociological Theory, Sex and Religion, Metrosexual, Social and Culture Change, Globalization, Cyberspace, Research Methodology
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • รังสรรค์ ประทุมวรรณ์. (2559). โครงสร้างและการขัดเกลาทางสังคม. ใน วสันต์ ปัญญาแก้ว (บรรณาธิการ), ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)