นิตยา วรรณกิตร์

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชี่ยวชาญด้านคติชนวิทยา,ไทยศึกษา, วัฒนธรรมศึกษา, วรรณคดีและวรรณกรรม

209 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

รายวิชาที่สอน : คติชนวิทยา, วรรณคดีท้องถิ่น, วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน, นิทานพื้นบ้าน, ตำนานและพิธีกรรม, งานภาคสนามในการศึกษาทางคติชนวิทยา, พลวัตของคติชน, คติชนกับวัฒนธรรมประชานิยม, สัมมนาแนวโน้มงานวิจัยด้านคติชนไทย, สัมมนาพลวัตของคติชน

ประวัติการศึกษา
  • อักษรศาสตรดุษฏีบัณฑิต (อ.ด.) สาขาภาษาไทย (คติชนวิทยา) สำเร็จการศึกษา 1 มิ.ย. 2555, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.ม.(ภาษาไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศศ.บ.(ภาษาไทย) , สถาบันราชภัฏนครปฐม , ภาษาไทย คติชนวิทยา วรรณกรรมนิทาน
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อีเมลNitawan2010@hotmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจวัฒนธรรมศึกษา, คติชนวิทยา, ไทยศึกษา, วรรณคดีและวรรณกรรม
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ผลงานวิชาการ

  • นิตยา วรรณกิตร์. (2563). พินิจคติและคนด้วยศาสตร์คติชนวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 3. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์.
  • นิตยา วรรณกิตร์. (2559). “ห้าทศวรรษพัฒนาการ” งานวิจัยด้านคติชนไทย. ชมวิชชาชาญ. มหาสารคาม: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษย์ศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
  • นิตยา วรรณกิตร์. (2555). อนุภาคการกำเนิดเหนือธรรมชาติในชาดก ตำนาน และนิทานพื้นบ้าน ไทย. มนุษยศาสตร์ 19(กรกฎาคม-ธันวาคม).
  • Wannakit, Nittaya. (2018). Application of Folktales to Cultural Tourism Management: A Case Study of The Central ISAN Province of Thailand. Manusya 21(Number 1/2018) , p.66-84.
  • Wannakit, Nittaya. (2016). Folklore and Teaching of Thai as a Foreign Language: A Case Study of “Thai Folktales”. In: Proceedings of the Thai Language Education and Thai Studies in Asia in the 21st Century. The International Conference Commemorating the 50th Anniversary of the Department of Thai, Hankuk University of Foreign Studies (HUFS); October 27, 2016; International Conference Room Obama Hall. Republic of Korea: Hankuk University of Foreign Studies; 2016, p. 359-373.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.arts.chula.ac.th/folklore/