สถิตย์ ภาคมฤค

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความเชียวชาญและสนใจในประเด็นคติชนวิทยา (กรณีท้องถิ่นอีสาน), วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน

191 views


ประวัติการศึกษา
  • 2551 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • 2548 : ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจคติชนวิทยา, วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • สภิตย์ ภาคมฤค.2563). “เต่า: สัญญะแห่งความอุดมสมบูรณ์ในวัฒนธรรมข้าวของชาวอีสาน.” ใน วิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน, 1(1) มกราคม-มิถุนายน, น.42-51.
  • สถิตย์ ภาคมฤค.(2562). “ประเพณีบุญข้าวสาก:ศรัทธาถึงผี สามัคคีถึงคน,” ใน ศิลปศาสตร์, 11(1) มกราคม-มิถุนายน, น.31-48.
  • สถิตย์ ภาคมฤค. (2560). รายการวิจัยเรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมการสวดสรภัญญ์อีสาน: กรณีศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย บ้านปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร. สกลนคร: สถาบันวิจัยและ พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
  • สถิตย์ ภาคมฤค. (2559). “บทบาทของวรรณกรรมอีสานต่อฮีต 12,” ใน ศิลปศาสตร์, 8(2) กรกฎาคม-ธันวาคม, น.29-46.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.arts.chula.ac.th/folklore/