พรปวีณ์ พุ่มเกิด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

364 views


ประวัติการศึกษา
  • 2555 : ปร.ด. (วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อีเมลpornpawee.s@psu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจวัฒนธรรมศึกษา, ประวัติศาสตร์
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ, วลักษณ์กมล จ่างกมล, พรปวีณ์ พุ่มเกิด, นภดล ทิพย์รัตน์, จารียา อรรถอนุชิต, ฮัมเดีย มูดอ, ชนกิตติ์ ธนะสุข, กำธร เกิดทิพย์, อารีย์ ธรรมโคร่ง, นราวดี โลหะจินดา, จิดาพร แสงนิล และ สราวุฒิ เดชกมล (2562). ม.อ. ปัตตานีกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา: วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.
  • อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ, วลักษณ์กมล จ่างกมล, นภดล ทิพย์รัตน์, พรปวีณ์ พุ่มเกิด. (2560). ม.อ.ปัตตานีกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา: วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

http://huso.pn.psu.ac.th/personnel/