สมเกียรติ เบญจศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

58 views


ประวัติการศึกษา
  • ศษ.ด. (ประชากรศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • วารินทร์ วงษ์วรรณ และคณะ. (2560). การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของครั่งในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • สมเกียรติ เบญจศาสตร์. (2541). สภาวะความไม่มั่นคงในชีวิตสมรสในจังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สมเกียรติ เบญจศาสตร์. (2535). การแพร่กระจายและการยอมรับผงน้ำตาลเกลือแร่ของมารดาชาวกะเหรี่ยงในการรักษาโรคอุจจาระร่วงสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี : กรณีศึกษาบ้านขุนป๋วย ตำบลแม่วิน กิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

เว็บไซต์ข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

http://www.human.lpru.ac.th/