พรไทย ศิริสาธิตกิจ

อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

308 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
  • การสอนระดับปริญญาตรี : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, หมวดศึกษาทั่วไป วิทยาลัยตาปี, หมวดศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประวัติการศึกษา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) พัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศบ.) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศบ.) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศบ.) วิชาเอกการหนังสือพิมพ์ วิชาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจวัฒนธรรมศึกษา, สังคมวิทยา, รัฐศาสตร์, การพัฒนา, ชุมชน, การเมืองการปกครอง
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • พรไทย ศิริสาธิตกิจ. “กีฬาและการละเล่นพื้นเมืองภาคใต้ : พัฒนาการ ความเคลื่อนไหว ความหมาย และสายใยของคนใต้ (1)”2. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์. ปีที่ 20 :5-3
  • ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ และคณะ. (2554). การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของแหล่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบภาคใต้. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

http://www.huso.tsu.ac.th/