ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ

อาจารย์ประจำสาขาการบริหารและพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

130 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
 • การสอนระดับปริญญาตรี : สันติวิธีกับการพัฒนา (Peace and Development), สันติศึกษา (Peace Education), วัฒนธรรมกับการพัฒนา (Culture and Development), หลักการแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Principles, Concepts and Theories in Sociology), หลักการแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา (Principles, Concepts and Theories in Anthropology), การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Communication for Development), การติดตามประเมินผลโครงการ (Project Monitoring and Evaluation), ผู้สูงอายุกับการพัฒนา, ภาวะผู้นำกับการบริหารและพัฒนาชุมชน
 • การสอนระดับปริญญาโท : ระเบียบวิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา (Research Methods for Thai Studies)
 • ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนางสุนารีย์ พันธุเมฆ วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาคุณค่าและการพัฒนารูปแบบการแสดงโนราร่วมสมัยเรื่องสังข์ทอง ตอนรจนาเลือกคู่ ของคณะโนรามหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์เรื่องบทบาทที่เป็นจริงของอนุศาสนาจารย์กองทัพบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของร้อยโทภัทรกฤติ รอดนิยม
 • ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์เรื่อง คเณศจตุรถี : พื้นที่ทางวัฒนธรรมของชาวฮินดูในจังหวัดนราธิวาส ของ นายวารยุทธ อาญาพิทักษ์
 • ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง บทบาทของครอบครัวและชุมชนต่อการป้องกันเด็กจากสารเสพติด ของอัญชิสา แก้วเอียด หลักสูตร ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง ปัจจัยส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขยังคงปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ของ ภาวิณี เนื่องนำ หลักสูตร ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การแพร่กระจายวัฒนธรรมอาหาร กรณีศึกษา แกงตอแมะห์ในจังหวัดสตูล ของ พรพรรณ สหวิริยะ สาขาวิชา ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการศึกษา
 • 2554 : Ph.D. (Sociology) La Trobe University, Australia
 • 2544 : สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2535 : บช.บ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมลcsansanee@tsu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจสังคมวิทยา, การย้ายถิ่น, ผู้สูงอายุ, การบริหารและพัฒนาชุมชน, สันติศึกษา, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

บทความวิจัย

 • วิถีการผลิตกาแฟของเกษตรกรบ้านควนขี้แรด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19. วารสารปาริชาต
 • การพัฒนาช่องทางการสื่อสารชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของกลุ่มเปราะบาง. วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Vol. 5 No. 2 (2020): July - December หน้า 283-300
 • การย้ายถิ่นเพื่อศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย. วารสารศึกษาศาสตร์ 18(2)
 • Multiculturalism and its impacts in the deep south of Thailand: a case study of the Christian community in Pattani. Thammasat Review 20(2): 85-102
 • การย้ายถิ่นเพื่อศึกษาต่อในมาเลเซียของนักศึกษาไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารปาริชาต 30(3): 45-56
 • สถานภาพของคนกลุ่มน้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาชุมชนชาวคริสต์ในจังหวัดปัตตานี. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 22 ฉบับ 3 (ก.ค.-ก.ย.2559)
 • คริสต์มาส : การเปิดเผยตนต่อสาธารณะของชุมชนคริสต์ปัตตานี. วารสารปาริชาต. 28(3).104-118
 • สันติวิธี มุมมองความหมายของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารวิจัย มข. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2550 หน้า 76-89

บทความวิชาการ

 • Migration by Means of ‘Education’. Songklanakarin Journal of Social Sciences & Humanities. 19(1), 115-157
 • 'Overseas Student' to 'Immigrant': Thai skilled migration to Australia. Kasetsart journal social sciences. 34(3), 514-524
 • Living Thainess: Today’s integration of Thai community to Australian multicultural society. Journal of Language and Culture, Research Institute for Language and Culture of Asia, Mahidol University. 31(1), 19-42
 • อิทธิพลของกระบวนการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยตามทฤษฎี Modernization Theory ต่อสถานภาพบทบาทของผู้สูงอายุ. วารสารปาริชาต Vol 17, No 1 (2004): เมษายน - กันยายน 2547
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

http://www.huso.tsu.ac.th/