นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

277 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ตำแหน่งบริหาร รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ
ประวัติการศึกษา
 • 2558 : ปริญญาเอก Ph.D. Development Studies University of Mysore, India
 • 2547 : ปริญญาโท (พช.ม.) การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2543 : ปริญญาตรี (ศศ.บ.) การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมลniwet.a@psu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจการพัฒนา, การจัดการทุนชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ผลงานวิจัย

 • นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า. (2550). โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายและสิทธิเสรีภาพผ่านสื่อด้วยภาษายาวี. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า.(2550). โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ปัตตานี : แผนกวิชาพัฒนาสังคม คณธมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า. (2552). โครงการประเมินผลโครงการศูนย์ต้อนรับผู้ร่วมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี. กรุงเทพฯ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
 • นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า. (2551). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร:กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
 • นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า.(2551). โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม

บทความวิจัย

 • NIWET ARUNBERKFA. "Community Ways of Life and Conflict Resolution". Journal of National Development.29 (2):25-30; พฤศจิกายน 2559.
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

http://huso.pn.psu.ac.th/personnel/