วันวิสาข์ ธรรมานนท์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

121 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประวัติการศึกษา
  • 2556 : ปริญญาเอก (ปร.ด.) โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2544 : ปริญญาโท (ศศ.ม.) โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2538 : ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมลwanwisa.d@psu.ac.th
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

บทความวิจัย

  • WANWISA DHARNMANONDA ."Characterization of enameled glass excavated from Laem Pho, southern Thailand" IOP Conf.Series :MaterialsScienceandEngineering. 37(1):1-6; กรกฎาคม-ธันวาคม 2555.
  • วันวิสาข์ ธรรมานนท์."ศาสนาพุทธที่ปรากฏในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 : การศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี". วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2(2):5-31;กรกฎาคม-ธันวาคม 2549.

บทความวิชาการ

  • วันวิสาข์ ธรรมานนท์. (2557). "บทบาททางการค้าของชุมชนโบราณบนคาบสมุทรมลายู ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงพุทธศตวรรษที่ 19" เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอาเซียน.:51-64;กรกฎาคม-กรกฎาคม 2557.
  • วันวิสาข์ ธรรมานนท์. (2557). "ความรู้เกี่ยวกับภาชนะดินเผาเอเชียตะวันตกที่พบในประเทศไทย" สงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.20(4):273-289;ตุลาคม-ธันวาคม 2557.
  • วันวิสาข์ ธรรมานนท์. (2555). "สัมพันธภาพทางการค้าในโลกยุคโบราณของเอเชียตะวันตก เอเชียใต้และเอเชียตะวันออก"งขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.18(3):1-33; กรกฎาคม-กันยายน 2555.

หนังสือและตำรา

  • วันวิสาข์ ธรรมานนท์. (2560). โบราณคดีอินเดียสมัยก่อนประวัติศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 1.ปัตตานี:โรงพิมพ์มิตรภาพ
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

http://huso.pn.psu.ac.th/personnel/