นนทพร อยู่มั่งมี

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

158 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประวัติการศึกษา
 • 2557 : ปริญญาเอก (อ.ด.) ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2548 : ปริญญาโท (อ.ม.) ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2542 : ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมลnontaporn.y@psu.ac.th
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

บทความวิชาการ

 • นนทพร อยู่มั่งมี. (2560). "ธรรมเนียมการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมัยกรุงรัตนโกสินทร์". ศิลปวัฒนธรรม. 38(12):66-81; ตุลาคม-ตุลาคม 2560.
 • นนทพร อยู่มั่งมี. (2560). "มหรสพในงานพระเมรุสมัยกรุงรัตนโกสินทร์". ศิลปวัฒนธรรม. 38(12):84-99; ตุลาคม-ตุลาคม 2560.
 • นนทพร อยู่มั่งมี. (2560). "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์". ศิลปวัฒนธรรม. 38(2):78-101;ธันวาคม-ธันวาคม 2560.
 • นนทพร อยู่มั่งมี. (2559). "การปราบปรามการผลิตและค้าสุราเถื่อนในกรุงเทพฯ ภาพสะท้อนการจัดการเมืองของรัฐสมัยใหม่". ศิลปวัฒนธรรม. 37(9):86-100;กรกฎาคม-กรกฎาคม 2559.
 • นนทพร อยู่มั่งมี. (2559). "ธรรมเนียมการสรงน้ำพระบรมศพ สุกำศพ และการไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพ". ศิลปวัฒนธรรม. 38(1):84-105; พฤศจิกายน-พฤศจิกายน 2559.
 • นนทพร อยู่มั่งมี. (2558). "คดีไฟไหม้ในกรุงเทพฯสมัยรัชกาลที่๕: ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของราษฎรและการปกครองของรัฐสมัยใหม่". ศิลปวัฒนธรรม. 36(7):82-100;พฤษภาคม-พฤษภาคม 2558.
 • นนทพร อยู่มั่งมี. (2558). "ธรรมเนียมการพระศพสมเด็จพระสังฆราชสมัยรัตนโกสินทร์". ศิลปวัฒนธรรม. 36(2):136-151; ธันวาคม-ธันวาคม 2558.
 • นนทพร อยู่มั่งมี. (2558). "สักวาฟ้าขาวเหล่าโปลิศ สิ้นคิดแล้วหรือเจ้าเฝ้าถนน" ภาพสะท้อนการใช้อำนาจของกองตระเวณในท้องถนนกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ห้า". ศิลปวัฒนธรรม. 36(11):142-155;กันยายน-กันยายน 2558.

หนังสือและตำรา

 • นนทพร อยู่มั่งมี. (2560). จากเชลยสงครามสู่เจ้าของที่ดิน ชีวิตและการดิ้นรนของ "แขก" ในทุ่งรังสิตกับมุมมองวาทกรรมประวัติศาสตร์ว่าด้วยความรุนแรงต่อมุสลิมมลายูสมัยรัฐจารีต. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • นนทพร อยู่มั่งมี. (2560). คติสัญลักษณ์ของพระเมรุมาศ พรเมรุมาศบุษบกประธาน. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ : มติชน
 • นนทพร อยู่มั่งมี. (2559). ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มติชน

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

http://huso.pn.psu.ac.th/personnel/