อรทัย ชินอัครพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

119 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
 • เคยทำงานในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์
 • เคยทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ประวัติการศึกษา
 • 2557 : ปริญญาเอก ศศ.ด.(ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2541 : ปริญญาโท ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2536 : ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) วิชาโทภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อีเมลochin1965@gmail.com
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
 • 2561 : การเปลี่ยนแปลงทางความหมายของชื่อคนไทยเชื้อสายมอญ ในตำบลไทรงาน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์ (โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์)
 • 2561 : การศึกษาการออกเสียงพยัญชนะท้ายคำเสียงเดี่ยวในภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวม้ง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จังหวัดพิษณุโลก
 • 2561 : การศึกษาการออกเสียงพยัญชนะท้ายคำเสียงเดี่ยวในภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวม้ง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จังหวัดพิษณุโลก
 • 2560 : การเชื่อมโยงความระหว่างพาดหัวข่าวกัความคิดเห็นของผู้อ่านในเพจเฟสบุ๊ค "เรื่องเล่าเช้านี้"
 • 2560 : ความหมายเชิงมโนทัศน์ของคำว่า "โกง" ในภาษาไทย: การวิเคราะห์ตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

https://mis.human.nu.ac.th/