อรอุษา สุวรรณประเทศ

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

220 views


ประวัติการศึกษา
 • 2552 : ปริญญาเอก ศศ.ด. (คติชนวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2545 : ปริญญาโท อ.ม.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2540 : ปริญญาตรี อ.บ.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อีเมลonusas@nu.ac.th
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
 • 2562 : ตลาดโบราณในฐานะเวทีการเล่าเรืองทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาตลาด 800 ปี กรุงสุโขทัย
 • 2561 : The Resurgence of Traditional Cultures in the context of contemporary tourism: The Investigation of the 12th Luna Month Festival in Kamphaengphet, Thailand
 • 2561 : ความสำคัญของน้ำในประเพณีหลวง : กรณีศึกษาจากพระราชพิธีสิบสองเดือน
 • 2561 : การศึกษาความสำเร็จและความล้มเหลวในการบูรณภาพของการแต่งงานข้ามมิติในนิทานพื้นบ้านไทย
 • 2560 : ยาอายุวัฒนะจากคัมภีร์การแพทย์พื้นบ้านเมียนมา
 • 2560 : การจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่นเรื่องประเพณีเดือนสิบสองของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง
 • 2560 : When Science Meets Folkloristics: The Divine Being Revealed by a Scientist
 • 2560 : สันนิษฐานนิทานที่เป็นต้นเค้าของนิทานเรื่องสังข์ทองของไทย
 • 2560 : ท้าวเวสสุวัณคือใครในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาและฮินดู
 • 2559 : ความหมายและคุณค่าของทองในวรรณคดีพุทธศาสนา: กรณีศึกษาเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก
 • 2559 : A Comparison of the Significances of Garuda in Society, Art and Architecture in Two South-East Asian Countries:Indonesia and Thailand
 • 2558 : An Analysis of the Prominent Cultural Values of Asian Perple through similar Folktales
 • 2558 : การศึกษาเปรียบเทียบนิทานเรื่องสังข์ทองของไทยกับนิทานที่มีอนุภาคคล้ายคลึงกันในเอเชีย
 • 2558 : The Horror of Restive Women : A Comparative Study of Indonesian Legend
 • 2549 : การศึกษาวิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กจังหวัดพิษณุโลก
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

https://mis.human.nu.ac.th/