กรด เหล็กสมบูรณ์

ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

332 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
 • 2564 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลkrot.lek@cmu.ac.th
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ผลงานที่ผ่านมา (ด้านชาติพันธุ์)

 • การวิจัยเรื่อง ชาติพันธุ์ไทเขินในประเทศไทย : การเคลื่อนย้าย การตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตและเครือข่ายทางสังคม
 • การวิจัยเรื่อง การอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งเรียนรู้คัมภีร์ใบลานร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางภูมิปัญญา เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • การวิจัยเรื่อง การสำรวจ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้คัมภีร์ใบลานของชาติพันธุ์ไทยอง จังหวัดลำพูน
 • หนังสือชาติพันธุ์ไทพื้นราบในล้านนา
 • คลังภูมิปัญญาดิจิทัล : กระบวนการรักษาโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
 • การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา : แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน
 • บทความ เรื่อง Migration and Settlement of Tai Kheun Ethnic Groups in Thailand ตีพิมพ์ในวารสาร Veridian e-journal (international), Silpakorn University ปีที่ 9 ฉบับที่ 5
 • บทความเรื่อง Infrastructure Factors influencing Urban Cycling in a Cultural Heritage City ตีพิมพ์ในวารสาร Veridian e-journal (international), Silpakorn University ปีที่ 10 ฉบับที่ 4
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลนักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://www.sri.cmu.ac.th/