กฤษณะ ทองแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

189 views


ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อีเมลkrishna.tho@sru.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจชาติพันธุ์, ชนบทศึกษา
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • กฤษณะ ทองแก้ว. (2562). ชาวไทยทรงดำ : กฎเกณฑ์ ทรัพยากร วิถีการผลิต และวิถีชีวิตทางสังคม. วารสารวิจัยวัฒนธรรม, 1(2) ม.ค. - มิ.ย. 2562
  • อริสา สายศรีโกศล และกฤษณะ ทองแก้ว. (2562). ความเป็นชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ผ่านมิติวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมในเมืองสุราษฎร์ธานี. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2019): (มกราคม-มิถุนายน 2562)
  • กฤษณะ ทองแก้ว. (2561). อำนาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในเมืองสุราษฎร์ธานี. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น, 2(2), น.1 - 25.
  • กฤษณะ ทองแก้ว และคณะ. (2561). รายงานการวิจัย เรื่อง การสะสมอานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม. กรุงเทพฯ: กระทรวงวัฒนธรรม.
  • กฤษณะ ทองแก้ว. (2560). ชุมชนชาวไทยทรงดำ: การอพยพและการตั้งถิ่นฐานในปักษ์ใต้. วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 1(1) (2017): มกราคม – มิถุนายน 2560
  • กฤษณะ ทองแก้ว. (2558). การเลื่อนชั้นทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม. (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
  • กฤษณะ ทองแก้ว. (2554). ฟื้นสังคมศาสตร์ : ทำไมการวิจัยทางสังคมจึงล้มเหลวและจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ อย่างไร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 3(2) ก.ค. - ธ.ค. 2554
  • กฤษณะ ทองแก้ว และคณะ. (2557). เหวียตเกี่ยว: ครอบครัวเลื่อนชั้นเพราะหิ้งบูชาแผ่นดิน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, 6(2), น. 157 - 174
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
https://social.edu.sru.ac.th/