อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศาสนาและปรัชญา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

599 views


ประวัติการศึกษา

- พธ.บ.(ศาสนา) , มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปรัชญาอินเดีย, ปรัชญาศาสนา และพุทธศาสนา
- M.A.(Indian Philosophy),University of Madras ประเทศอินเดีย
- Ph.D.(Indian Philosophy)University of Madras ประเทศอินเดีย

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อีเมลapinpo@yahoo.com
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • ชีวิตและผลงานนักปราชญ์พุทธ
  • สารัตถะคติความเชื่อและพิธีกรรมลาวโซ่ง
  • พุทธศาสน์แนวปฏิบัติเพื่อชีวิต
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม

http://human.msu.ac.th/husoc/personal.php?id=Mg==