ฉลอง พันธ์จันทร์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศาสนาและปรัชญา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

394 views


ประวัติการศึกษา

- พธ.บ.(ศาสนา) , มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาสนาปรัชญา
- M.A.(Political Science) University of Mysore ประเทศอินเดีย
- Ph.D.(Philosophy) University of Pune ประเทศอินเดีย

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อีเมลlalidsophy@yahoo.com
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

พลวัตรประเพณีสรงกู่บัวมาศ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

การสร้างการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ชุมชนวิถีธรรมบนฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: บ้านโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม

http://human.msu.ac.th/husoc/personal.php?id=Mg==