กนกวรรณ สมศิริวรางกูล

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจประเด็นวิชาการเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรทางวัฒนธรรม, ความสัมพันธ์และปฏิบัติการทางสังคม, พิธีกรรมกับการเปลี่ยนแปลง, การปรับตัวทางวัฒนธรรม, วิธีวิจัยเชิงบูรณาการสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา

1247 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
 • 2566 : ได้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขา "มานุษยวิทยา" นโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คราวประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
ประวัติการศึกษา
 • 2561 : Ph.D. (Cultural Resource Management Program), Kanazawa University
 • 2558 : MPhil. (Cultural Resource Management Program), Kanazawa University
 • 2556 : วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลpoizfujii@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจทรัพยากรทางวัฒนธรรม, ความสัมพันธ์และปฏิบัติการทางสังคม, การปรับตัวทางวัฒนธรรม, พิธีกรรมกับการเปลี่ยนแปลง, วิธีวิจัยเชิงบูรณาการสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา, ชาติพันธุ์สัมพันธ์, ครอบครัวและเครือญาติ
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
 • กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (2562). “เครือญาติศึกษา: เญือะเลอเวือะและกระบวนการทำให้เป็นเครือญาติ” ใน หลากชีวิตที่ยังไม่เคยเห็น: นักกีฬาสมัยอยุธยา/ เญือะและเครือญาติ/ ไทยและไทใหญ่ในสภาวะลับลอบ, หน้า 150-208. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (มกราคม-มิถุนายน 2561). การศึกษารถม้าลำปางในฐานะการท่องเที่ยวเชิงการขนส่ง. วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30, 137-158.
 • กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (2564). ครอบครัว. ใน ชาญ พนารัตน์ (บก.). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • วสันต์ ปัญญาแก้ว, วัฒนา สุกัณศีล, กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (2564). พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน: แนวทางการจัดตั้งและความเป็นไปได้ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ในการจัดการวัฒนธรรม. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (2564). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร: ฟาร์มสเตย์และการจัดการทรัพยากรผู้สูงวัยในไทยและญี่ปุ่น. เชียงใหม่: ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (2565). เกษตรกรผู้ประกอบการหลากรุ่นกับพหุเกษตรกรรมในบริบทการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบฟาร์มสเตย์. วารสารวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 34(1).
 • กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (2565). ครอบครัวจีนข้ามชาติ: กรณีศึกษาปฏิบัติการความเป็นพ่อเป็นแม่ของครอบครัวจีนข้ามชาติในเชียงใหม่: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,เชียงใหม่.
 • กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (2566). “บทที่ 6 สภาวะแขวนลอยทางสังคมของครอบครัวจีนข้ามชาติในเชียงใหม่” ใน ใต้เงามังกร 2 การขยายอิทธิพลทุนจีนในไทยและอุษาคเนย์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิง

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://soc-anp.soc.cmu.ac.th/