อานันท์ กาญจนพันธุ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจและเชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ ทฤษฎีสังคมและการพัฒนา การจัดการทรัพยากรและการพัฒนา ระบบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน ชาติพันธุ์วิทยา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมชนบท ฯลฯ

5148 views | มานุษยวิทยา, มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ สำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญา Master of Arts (Southeast Asian History) และปริญญา Doctor of Philosophy (Anthropology) จาก Cornell University, U.S.A
ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์โท สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (โดยวิธีพิเศษ) ระดับ 10 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ได้รับการขยายเวลารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ 65 ปี และได้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2531–2533 และ พ.ศ. 2537–2539
ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการปรับโครงสร้างของสังคมเกษตรกรรม ด้านการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมและธรรมาภิบาลด้านการถือครองทรัพยากร ด้านการสอนและการวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และคณะสังคมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำวิจัยสูง สามารถสอนและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้เป็นอย่างดี ได้ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจำนวน 21 เรื่อง วารสารระดับชาติ จำนวน 29 เรื่อง มีงานแต่งเรียบเรียงตำราหรือหนังสือเกี่ยวกับมานุษยวิทยาอีกจำนวนมาก
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ ยังเป็นคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา พ.ศ. 2555 เป็นผู้ประเมินโครงการวิจัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในงานประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำ จนได้รับรางวัลจำนวนมาก ได้แก่ ผลงานวิจัยดีเยี่ยม พ.ศ. 2539 จากสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส พ.ศ. 2540 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2545 จากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) รางวัลเกียรติยศ ผงงานวิชาการดีเด่น จากมูลนิธิโตโยต้าและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TTF Award) พ.ศ. 2552

--------------------------------------------

อ้างอิงข้อมูลจาก:

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์. บทความ. หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ปิ่นมาลา). [web]. http://library.cmu.ac.th/pinmala/professor_detail.... (สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน 2557)

ประวัติการศึกษา

2527 - ปริญญาเอก (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา
2523 - ปริญญาโท (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา
2519 - ปริญญาโท (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา
2513 - ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลanan-g@chiangmai.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ, การจัดการทรัพยากรและพัฒนา
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักมานุษยวิทยา, มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

อ้างอิงข้อมูลจาก:

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์. บทความ. หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ปิ่นมาลา). [web]. http://library.cmu.ac.th/pinmala/professor_detail.... (สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน 2557)