กนกพร รัตนสุธีระกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

868 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตั้งแต่กรกฎาคม 2559 - ปัจจุบัน)
  • ผู้ช่วยวิจัยสาขาการสำรวจระยะไกลและ GIS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (AIT) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประเทศไทย
  • ผู้ช่วยสอนภาควิชาภูมิศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา

- ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน).,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น, การฝึกอบรมและการสร้าง
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ของท้องถิ่น
- Doctor of Philosophy สาขา Regional and Rural Development Planing (สำเร็จการศึกษา 18 ธค 2552) Asian Institute of Technology (AIT)

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

กนกพร รัตนสุธีระกุล,กนกพร รัตนสุธีระกุล..[และคนอื่นๆ]. (2552) การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเป็นเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวอย่างมีส่วนร่วม. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม:มหาสารคาม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม

http://human.msu.ac.th/husoc/personal.php?id=Mg==