กมเลศ โพธิกนิษฐ

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

723 views


ประวัติการศึกษา
  • PhD., MA. Social Development, Naresuan University
  • M.A. Conflict analysis and Management, Royal Roads University
  • M.A. Social Development, Naresuan University
  • B.A. Political Sciences, Ramkamhaeng University
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อีเมลkammalesp@nu.ac.th
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

กมเลศ โพธิกนิษฐ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2560) แรงงานข้ามชาติ กับ การทำให้เป็น "สัตว์-เศรษฐกิจ" ภายใต้ภาวะการถูกกดทับ : กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,13,99.

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.socsci.nu.ac.th/th/?page_id=9089