บุญเลิศ วิเศษปรีชา

อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประเด็นวิชาการด้านมานุษยวิทยาเมือง คนชายขอบ การเคลื่อนไหวทางสังคม ความรุนแรงและความทุกข์ทนทางสังคม (social suffering) เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ – ฟิลิปปินส์ และสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น

4829 views | มานุษยวิทยา


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

รางวัล และทุนที่ได้รับ

 • 2546 Asian Public Intellectual (API) Fellow, Nippon Foundation
 • 2551 โลกของคนไร้บ้าน รางวัล ชูเกียรติ อุทกพันธ์
 • 2551 รางวัลนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2552 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2554 Grant for Pre-dissertation Field Research, the Center for Southeast Asia Studies, University of Wisconsin- Madison
 • 2556 Grant for Dissertation Field Research, the Center for Southeast Asia Studies, University of Wisconsin- Madison
 • 2558 Anthro Grad Student Travel Award, Department of Anthropology, University of Wisconsin- Madison
 • 2558 Conference Presentation Funds, The Graduate School, University of Wisconsin- Madison

งานด้านบริหารหรืองานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • 2551-2552 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2538-2539 กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
 • 2539-2540 กองเลขาสมัชชาคนจน
 • 2540-2546 นักจัดตั้งชุมชนมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
 • 2546-2547 ผู้ช่วยนักวิจัยอาจารย์ธีรยุทธ บุญมี
 • 2547-2548 Visiting ResearcherSophia University, JapanAtenio de Manila University, Philippines

วิทยากรอบรม/บรรยายพิเศษ

 • 30 ธ.ค. 2549 บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ศูนย์ลำปาง
 • 13 ม.ค. 2550 บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ศูนย์ลำปาง
 • 19 มิ.ย. 2552 ผู้บรรยายคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 6 ก.ย. 2556 ผู้บรรยายสรวลเสวนา คณะสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 19 ธ.ค. 2557 ผู้บรรยายMA in International Development Studies คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Anthropology) 2558University of Wisconsin - Madison/ U.S.A.

สม.ม. (มานุษยวิทยา) 2546มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วท.บ. (ประมง) 2538มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมลvboonler@tu.ac.th , boonlert_pricha@yahoo.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยาเมือง, คนชายขอบ, การเคลื่อนไหวทางสังคม, ความรุนแรงและความทุกข์ทนทางสังคม, เอเซียตะวันออกเฉียงใต้, สังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักมานุษยวิทยา
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)