ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเชี่ยวชาญในประเด็นการพัฒนาชุมชน ทุนทางสังคม เครือข่ายทางสังคม

271 views


ประวัติการศึกษา
 • PhD., MA. Social Development, Naresuan University
 • B.A. Public Administration, Sukhothai Thammathirat University
 • B.A. Sociology & Anthropology, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อีเมลsupasitt@nu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพัฒนาสังคม, การพัฒนาชุมชน, ทุนทางสังคม, เครือข่ายทางสังคม
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ผลงานวิจัย

 • 2559 โครงการประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.).
 • 2559 การสำรวจและ จัดทำ รายงานการสำรวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และด้านสาธารณสุขของชุมชนและหน่วยงานที่อยู่ในรัศมีพื้นที่ศึกษา ๕ กิโลเมตร. (พื้นที่จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก) บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน).
 • 2558 โครงการวิจัย แนวทางการพัฒนาการผลิตกล้วยตากอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (กำลังดำเนินการ)
 • 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพระดับอำเภอเพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ (24DHS). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (โครงการฯ ต่อเนื่อง 2557- 2559)
 • 2556 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรองค์กรสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในภาคเหนือตอนล่าง. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • 2552 วิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากต้นตาลโตนด: กรณีศึกษาตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัย ปี พ.ศ.2552 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2551 วิจัยเอกสาร เรื่อง แนวคิดทฤษฏีทางสังคมวิทยา. ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2551 วิจัยเรื่อง ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศชุมชน E-Village Profile (SML) พ.ศ. 2551. สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (NUIC), สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.socsci.nu.ac.th/th/?page_id=9089