กาญภัสรา กษมาจารุพัชร

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

469 views


ประวัติการศึกษา
  • PhD. Education for Human Resources Administration, Maejo University
  • M.S Industrial and Organizational Psychology, B.Sc. Psychology, Chiangmai University
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อีเมลmontirai@nu.ac.th
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ผลงานตีพิมพ์(Journal)

  1. พัชรินทร์ สิรสุนทร, มณฑิรา อินจ่าย, กวินธร เสถียร, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, ผาสุก แก้วเจริญตา, และ ดำรงค์ ตุ้มทอง. . การให้เชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของมูลนิธิสยามกัมมาจล. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 11 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ 2016. 11 (11) pp: 2149-2157 ธันวาคม


การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)

  1. พัชรินทร์ สิรสุนทร, มณฑิรา อินจ่าย, กวินธร เสถียร, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, ผาสุก แก้วเจริญตา, และ ดำรงค์ ตุ้มทอง, 2016, "การให้เชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของมูลนิธิสยามกัมมาจล". การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 11 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารั. pp: 2149-2157 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. None ธันวาคม การให้เชิงกลยุทธ์
  2. มณฑิรา อินจ่าย, 2015, "การแสวงหาอนาคตร่วมกันในการทำงานสาธารณะบนพื้นฐานอัตลักษณ์เชิงจิตวิทยาของบุคลากรกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และสันนิบาตแห่งประเทศไทย". การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง แรงจูงใจและความหมายในชีวิตพลังทางบวกเชิงจิตวิทยา.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.socsci.nu.ac.th/th/?page_id=9089