กวินธร เสถียร

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

618 views


ประวัติการศึกษา
 • PhD. Social Development, Naresuan University, Thailand
 • MS. Natural Resources and Environmental Management, Naresuan University, Thailand
 • B.Ag. Agricultural Management, Sukhothai Thammathirat University, Thailand
 • B.A. Thai, Thaksin University, Thailand
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อีเมลgwyntorns@nu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจการพัฒนาสังคม
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
 1. Drought Problem: Status and Trend of the Studies in Thailand. The 1st Mahidol University Research Conference. 7-8 September 2007.
 2. รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบไตรภาคีในโครงการบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก
 3. บททบทวนแนวคิด: ความสามารถของชุมชนในการลดแรงกระทแกจากปัญหาภัยธรรมชาติ. ในสัมมนาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 2(2-4 กันยายน 2552), คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. Drought Problem: Status and Trend of the Studies in Thailand. The 1st Mahidol University Research Conference. 7-8 September 2007., 2550
 5. รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบไตรภาคีในโครงการบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก, 2548
 6. บททบทวนแนวคิด: ความสามารถของชุมชนในการลดแรงกระทแกจากปัญหาภัยธรรมชาติ. ในสัมมนาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 2(2-4 กันยายน 2552), คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552

ผลงานตีพิมพ์(Journal)

 1. พัชรินทร์ สิรสุนทร, มณฑิรา อินจ่าย, กวินธร เสถียร, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, ผาสุก แก้วเจริญตา, และ ดำรงค์ ตุ้มทอง. . การให้เชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของมูลนิธิสยามกัมมาจล. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 11 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ 2016. 11 (11) pp: 2149-2157 ธันวาคม
 2. กวินธร เสถียร. แนวทางการทบทวนวรรณกรรมสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ด้านสังคมศาสตร์: สภาพปัญหาและหลักการทบทวนวรรณกรรม.. วารสารมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2013. (Vol 9 No 2)) pp: 45-65 May-August 2013 (Impact Factor : 0.021) None
 3. Gwyntorn Satean.. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพรรณพืชของชุมชนในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ม.นเรศวร 2012. Vol.5 (No.1) pp: 74-90 January-June 2012 None None


การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)

 1. พัชรินทร์ สิรสุนทร, มณฑิรา อินจ่าย, กวินธร เสถียร, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, ผาสุก แก้วเจริญตา, และ ดำรงค์ ตุ้มทอง, 2016, "การให้เชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของมูลนิธิสยามกัมมาจล". การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 11 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารั. pp: 2149-2157 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. None ธันวาคม การให้เชิงกลยุทธ์
 2. กวินธร เสถียร, 2015, "ความคิดเห็นของประชาชนต่อป้ายหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก.". การสัมมนาเครือข่ายวิชการนักศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 เรื่อง บทบาทของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/สังคม ต่อการขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมไทย. pp: 89 None None None None None None None None
 3. Patcharin Sirasoonthorn, Gwyntorn Satean and Rattanaporn Thongkiew., 2014, "Boat Racing: the Cultural Creative for Community Health Promotion in Wiang Sa District, Nan Province, Thailand.". The 2nd International Conference on Social Science and Management.. None None None None None None None None

โครงการวิจัย

 1. GWYNTORN SATEAN, 2013, "การพัฒนากระบวนการทางสังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนในประเพณีการแข่งขันเรือ จังหวัดน่าน ประเทศไทย".
 2. GWYNTORN SATEAN, 2013, "อิทธิพลของป้ายหาเสียงที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก".
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.socsci.nu.ac.th/th/?page_id=9089