เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์

อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจในประเด็น มรดกวัฒนธรรมศึกษา พิพิธภัณฑ์ศึกษา การอนุรักษ์ชุมชนเมือง ผลงานวิชการ อาทิ บทวิเคราะห์ พ.ร.บ.ว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้, อนุสัญญาเพื่อการปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่ไม่ใช่กายภาพ (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage), The urban development and heritage contestation of Bangkok’s Chinatown

1508 views | พิพิธภัณฑ์


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

  • มิ.ย.54 –ปัจจุบัน อาจารย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล
  • ส.ค.57 –พ.ค.58 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ต.ค.52 –2556 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ต.ค.47 –ต.ค.49 อาจารย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ต.ค.43 –ส.ค.47 ผู้ช่วยวิจัยหน่วยวิจัยทางผังเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บริการวิชาการ

  • 2558, วิทยากร เรื่อง “ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 30 สิงหาคม.
  • 2558, วิทยากร เรื่อง “พิพิธภัณฑ์ในงานอนุรักษ์ชุมชน” โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ9 มิถุนายน.
  • 2557, อาจารย์พิเศษ วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาคการศึกษา 2/2557.
  • 2557, วิทยากร เสวนาถอดบทเรียนการฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าในประเทศไทย โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมาธิการสถาปนิกชุมชน ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่11- 12 ธันวาคม.
  • 2556, วิทยากร เรื่อง “ข้อคิดจากอุทกภัย 2554 ในการวางแผนรับมือภัยพิบัติ” ในงานสัมมนาทางวิชาการ “คนในกระแสนา/งบ 3.5 แสนล้าน: สังคมไทยได้เรียนรู้อะไร จากนาท่วม” โดย สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี10 กันยายน.
ประวัติการศึกษา

2554 Ph.D. (Urban Engineering) The University of Tokyo

2544 สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541 สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมลtiamsoon@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมรดกวัฒนธรรมศึกษา, พิพิธภัณฑ์ศึกษา, การอนุรักษ์ชุมชนเมือง
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักพิพิธภัณฑ์
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)