พัชรินทร์ สิรสุนทร

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

682 views


ประวัติการศึกษา
 • Ph.D. (Social Planning and Rural Development), University of Queensland, 2542.
 • สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529
 • สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์-จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526.
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตรจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อีเมลpatcharins76@gmail.com
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ผลงานตีพิมพ์(Journal)

 1. กมเลศ โพธิกนิษฐ พัชรินทร์ สิรสุนทร และวัชรพล พุทธรักษา. . หมอลำ: จากสุนทรียศาสตร์แห่งการกดทับสู่การเป็นดนตรีแห่งอัตลักษณ์ (Molam music: From Subalternity’s Aesthetics becoming a World Music).. วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน 2560. ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1 ) pp: 56-87 มกราคม - มิถุนายน หมอลํา, การกดทับ, การตอบโต้อํานาจนํา, ดนตรีแห่งอัตลักษณ์
 2. บันดาล บัวแดง, พัชรินทร์ สิรสุนทร, ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์. วิธีค้นหาเหยื่อการค้ามนุษย์ในพื้นที่พิเศษ: กรณีศึกษาพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก . วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 2018. 58 (1) pp: 38-53 มกราคม – มีนาคม การค้ามนุษย์, พื้นที่พักพิงชั่วคราว, การค้นหาปัญหา
 3. พัชรินทร์ สิรสุนทร, มณฑิรา อินจ่าย, กวินธร เสถียร, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, ผาสุก แก้วเจริญตา, และ ดำรงค์ ตุ้มทอง. . การให้เชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของมูลนิธิสยามกัมมาจล. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 11 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ 2016. 11 (11) pp: 2149-2157 ธันวาคม
 4. ฺฺBandan Buadaeng, Patcharin Sirasoonthorn. The Origin of Human Trafficking: A Case of MAE LA Temporary Shelter . วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน 2016. 7 (2) pp: 43-67 กรกฎาคม – ธันวาคม
 5. Patcharin Sirasoonthorn, Bandan Buadaeng. Applying Grounded Theory to the Study of Persons Displaced from Fighting in a Temporary Shelter, Thailand . วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2015. 11 (2) pp: 201-222 กรกฎาคม – ธันวาคม ผู้หนีภัยจากการสู้รบ, ทฤษฎีฐานราก
 6. บันดาล บัวแดง, พัชรินทร์ สิรสุนทร, ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์. กระบวนการค้นหาปัญหาในพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาสังคม: กรณีศึกษาปัญหาการค้ามนุษย์ . วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย 2014. 34 (2) pp: 43-61 พฤษภาคม – สิงหาคม กระบวนการค้ามนุษย์, พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ, การค้นหาปัญหา, พื้นที่พิเศษ


การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)

 1. พัชรินทร์ สิรสุนทร, มณฑิรา อินจ่าย, กวินธร เสถียร, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, ผาสุก แก้วเจริญตา, และ ดำรงค์ ตุ้มทอง, 2016, "การให้เชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของมูลนิธิสยามกัมมาจล". การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 11 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารั. pp: 2149-2157 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. None ธันวาคม การให้เชิงกลยุทธ์

โครงการวิจัย

 1. Patcharins Sirasoonthon, 2015, "การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมมอญ กรณีศึกษาชุมชนบางกระดี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย".
 2. Patcharins Sirasoonthon, 2015, "สถานการณ์และสุขภาวะทางเพศของหญิงขายบริการทางเพศ : กรณีศึกษาหญิงข้ามเพศ ในเขตเมืองพิษณุโลก ประเทศไทย".
 3. Patcharins sirasoontorn, 2014, "การพัฒนาระบบการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย".
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.socsci.nu.ac.th/th/?page_id=9089