อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชี่ยวชาญในประเด็นวิชาการด้านมานุษยวิทยาและคติชนวิทยา

1398 views


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อีเมลaraphilak@mahidol.ac.th
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

รางวัลทางวิชาการ

– กิตติบัตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นเงินทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเรื่อง “ตำนานพระศรีอาริย์ในสังคมไทย: การสร้างสรรค์และบทบาท” เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔
ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

สุกัญญา สุจฉายาและ อภิลักษณ์ เกษมผลกูล . รายงานการวิจัยการคัดสรรวรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแบบเรียนวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง ช่วงชั้นที่ ๑-๔ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๗
อภิลักษณ์ เกษมผลกูล. โครงการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“ตามรอยเสด็จฯ เกาะช้าง จังหวัดตราด”. กรุงเทพฯ: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, ๒๔๔๘.

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)