ประชาธิป กะทา

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนใจประเด็น มานุษยวิทยาการแพทย์ มานุษยวิทยาสื่อ มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

576 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2539 - 2541 - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 สถานีอนามัยด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

พ.ศ.2541 - 2544 - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 สถานีอนนามัยนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ศ. 2547 - นักวิจัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปฏิบัติงาน) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2539 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2543 - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2547 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยประชากรและสังคม) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2560 - ดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา, มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม , ประเทศเนเธอร์แลนด์

หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมลsocptka@ku.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยาการแพทย์, มานุษยวิทยาวัฒนธรรม, มานุษยวิทยาสื่อ
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)