ปรารถนา จันทรุพันธุ์

อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

602 views


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี ศศ.บ. (สังคมวิทยา - มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • ปรารถนา จันทรุพันธุ์. (2554). คนกับพื้นที่ในประเพณีกินข้าวใหม่ปากะญอ บ้านทีจอชี อ.อุ้มผาง จ.ตาก. ดำรงวิชาการ. ปีที่ 5, ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2549), 1-16.
  • ปรารถนา จันทรุพันธุ์. (2542). ความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่ในชุมชนประมง : กรณีศึกษาเจ้าแม่เกาะจิก จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

https://archae.su.ac.th/about/departments/anthropo...