ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

684 views


ประวัติการศึกษา

น.บ.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย 2548

LL.M. Global Law and Technology Suffolk University Law School, USA., 2010

LL.M. Intellectual Property and Information Technology Law Fordham University, USA., 2011

นบท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประเทศไทย ปีการศึกษา 2550

ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ประเทศไทย 2551
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ผลงานวิชาการ

  • ความรับผิดเพื่อละเมิดของนายจ้างในกรณีที่ลูกจ้างกระทำการล่วงละเมิดทางเพศบุคคลอื่น: หลักและ การตีความ “ในทางการที่จ้าง” ของศาลไทยและศาลสหรัฐอเมริกา (Vicarious Liability of an Employer for the Sexual Abuse Act of its Employee: The Principle and the Interpretation of “in the Course of Employment” in Thailand and “in the Scope of Employment” in the United States.), VOL 5, NO 2 (2014): วารสารนิติศาสตร์ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรกฎาคม –ธันวาคม 2557
  • การเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ: กรณีศึกษารูปแบบการเยียวยาที่เหมาะสมสำหรับเหยื่อเขมรแดง, วารสารรพี7 สิงหาคม 2558
  • ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเยียวยาชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นที่ถูกกักกันระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ในประเทศสหรัฐอเมริกา Remarks on Reparations for the Victims of Japanese American Internment during the Second World War in the United States VOL 8, NO 1 (2017) วารสารนิติศาสตร์ปี ที่ 8 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2560
  • Suitable Reparation Standards for Thailand For the Victims of Human Rights Violations by the State หลักเกณฑ์การเยียวยาที่เหมาะสมแก่เหยื่อที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐสำหรับประเทศไทย VOL 8, NO 2 (2017) วารสารนิติศาสตร์ปี ที่8 ฉบับที่2 กรกฎาคม -ธันวาคม 2560
  • โครงการวิจัย "การเชื่อมโยงเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน" ได้รับทุนสนับสนุนโดยโครงการสร้างเสริมสุขภาวะและสังคมเพื่อการยั่งยืน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • โครงการวิจัย “การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินของผู้สูงอายุ” ได้รับทุนสนับสนุนโดยโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มกราคม 2561
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

https://soc.swu.ac.th/th/about-us/personnel-th/dep...