ศุภณัฐ พานา

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

708 views


ประวัติการศึกษา

ประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาเอก หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ ค.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ปริญญานิพนธ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแบบหมวกหกใบกับการจัดการแบบสืบสองแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม

วารสาร

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู เป็นกลุ่มร่วมกับแนวคิด Magic If เพื่อสงเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ และการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บทความ

การศึกษาและการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา A Study and Analysis of Guidelines for Promoting Historical Thinking Skills of Pre-Service Teachers in Social Studies

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

https://soc.swu.ac.th/th/about-us/personnel-th/dep...