จามะรี เชียงทอง

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจประเด็นวิชาการเรื่อง Rural Transformation, State, Nationalism, Civil Society และได้รับพิจารณาแต่งตั้งเป็น "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ" ในสาขา "สังคมวิทยา" เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566

1518 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
 • 2566 : ได้พิจารณาแต่งตั้งเป็น "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ" ในสาขา "สังคมวิทยา" ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566
 • 2566 : ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2566
ประวัติการศึกษา
 • 2539 : ปริญญาเอก สาขา Social Anthropology จาก University of London ประเทศอังกฤษ
 • 2529 : ปริญญาโท สาขา Economic จาก University of Manchester ประเทศอังกฤษ
 • 2521 : ปริญญาตรี สาขา สังคมวิทยา จาก Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์เกียรติคุณ
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลsoijchng@chiangmai.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจRural Transformation, State, Nationalism, Civil Society
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

หนังสือ

 • จามะรี เชียงทอง. (2564). มนุษย์กับเศรษฐกิจ. เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • จามะรี เชียงทอง. (2562). ชนบทศึกษาในสังคมวิทยาความรู้. กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
 • จามะรี เชียงทอง. (2560). สังคมชนบทในโลกสมัยใหม่. เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • จามะรี เชียงทอง. (2557). ชนบทไทย จากอดีตสู่อนาคต. เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • จามะรี เชียงทอง. (2556). รัฐ ทุน พ่อค้าชายแดน เกษตรกร และข้าวโพดข้ามพรมแดน. เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • จามะรี เชียงทอง. (2556). ชนบทไทย : เกษตรกรระดับกลางและแรงงานไร้ที่ดิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

งานวิจัย

 • จามะรี เชียงทอง, พุฒิพงศ์ นวกิจบารุง และวรชาติ มอแปล. (2560). รัฐ ความสมัยใหม่ และพื้นที่หลังสมัยใหม่ : การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน. เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และจามะรี เชียงทอง. (2544). รายงานฉบับย่อสาหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549). กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
 • จามะรี เชียงทอง. (2543). วิวัฒนาการของประชาสังคมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

บทความ

 • จามะรี เชียงทอง. (2559). “ชนบทในโลกสมัยใหม่”. ใน วสันต์ ปัญญาแก้ว. บรรณาธิการ. โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจาวัน. เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • จามะรี เชียงทอง. (2557). “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรกับความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย”. ใน วสันต์ ปัญญาแก้ว. บรรณาธิการ. สังคมเปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนผ่านสังคม : รวมบทความวิชาการในวาระครบรอบ 50 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์.
 • จามะรี เชียงทอง. (2556). “การสร้างแรงงาน ‘ชาวนา’ เพื่อการเกษตรเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษาลาวตอนเหนือ และชายแดนที่ติดจีนและไทย”. ใน ยศ สันตสมบัติ, ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, จามะรี เชียงทอง, ร่มเย็น โกไศยกานนท์, ชูศักดิ์ วิทยาภัค, อรัญญา ศิริผล และคณะ. อนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขงใต้ชะเงื อมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

 • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://soc-anp.soc.cmu.ac.th