ภูมิ มูลศิลป์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1914 views


ประวัติการศึกษา

ติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master of Comparative Law (M.C.L.), Indiana University, U.S.A.

Doctor of Juridical Science (S.J.D.), Indiana University, U.S.A.

ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

งานวิจัย

 • รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย
 • ความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน: กรณีศึกษาการได้มาซึ่งบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
 • ความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทยปัจจุบัน : สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข
 • การรวบรวมแนวทางกระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทย
 • การศึกษาเพื่อแสวงหาคำตอบทางวิชาการในประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 • ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโฮมสเตย์
 • โครงการศึกษาแนวทางการสร้างสุขภาวะในกระบวนการนิติบัญญัติ: กรณีศึกษาปัญหาการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูง
 • โครงการศึกษาเพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยผู้ไต่สวนอิสระ
 • มาตรการและกลไกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 • การศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การเรียกค่าเสียหายในคดีปกครอง: ศึกษากรณีตามมาตรา 16 และ 17 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
 • แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพาณิชย์ที่มีโทษทางอาญา
 • โครงการศึกษาปรับปรุงระบบโครงสร้างและหน้าที่ของสำนักเลขาธิการรัฐสภา
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

https://soc.swu.ac.th/th/about-us/personnel-th/dep...