ชญานิศวร์ โคโนะ

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1132 views


ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

งานวิจัย

  • การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ใน งานวิจัยทางประชากร
  • โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและขอทาน

วารสาร

  • การใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของวัยแรงงานไทย วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2017): กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

https://soc.swu.ac.th/th/about-us/personnel-th/dep...