ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานสำคัญ อาทิ ภูมิปัญญา นิเวศวิทยาชนพื้นเมือง: ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร, ความอิหลักอิเหลื่อของมโนทัศน์ชาติพันธุ์, ผู้หญิง ประสบการณ์ และการเมืองว่าด้วยเพศภาวะ, ทุนนิยมชายแดน : นิคมเกษตรกรรมยางพารา และการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรมในภาคใต้ของลาว

3703 views | ชาติพันธุ์, เพศสภาพ


ประวัติการศึกษา

2543 - ปริญญาเอก สาขา Anthropology จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

2539 - ปริญญาโท สาขา Anthropology จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

2535 - ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2529 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลPinkaew@chiangmai.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจชาติพันธุ์ศึกษา, นิเวศการเมือง, ชาติและเพศสภาพ, การเมืองเรื่องทรัพยากร, ข้ามพรมแดน
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

หนังสือ

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2562). การแปลงอธิปไตยให้เป็นสินค้า เขตเศรษฐกิจพิเศษจีนกับการสร้าง “อารยะ” ในชายแดนลาว. หนังสือบางบทศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และศูนย์จีน-อุษาคเนย์ศึกษา. วนิดาการพิมพ์ มกราคม 2562 หน้า 365-406.

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2561). อัตลักษณ์เอกสาร: วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2561). หลังเขตเศรษฐกิจพิเศษ. ศูนย์บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2559). ทุนนิยมคาสิโน เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน กับการสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่ในลาว. เชียงใหม่: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 193 หน้า.

งานวิจัย

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2561). รายงานการวิจัย การสร้างวินัยการเจริญพันธุ์และประวัติศาสตร์ว่าด้วยรัฐกับเพศวิถีของผู้หญิงในไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2560). รายงานการวิจัย เงื่อนไขความสำเร็จ ความขัดแย้ง และข้อจำกัดของเขตเศรษฐกิจพิเศษ: กรณีศึกษาประสบการณ์จากประเทศกำลังพัฒนา. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 152 หน้า.

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2559). รายงานการวิจัย รัฐเอกสาร: บัตรประจำตัวกับการเมืองว่าด้วยการควบคุมชนผู้มิใช่พลเมืองและแรงงานข้ามชาติ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).180 หน้า.

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี และอรัญญา ศิริผล. (2558). รายงานการวิจัย ย้อนพินิจการประกันคุณภาพอุดมศึกษาด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 125 หน้า.

บทความวิชาการ

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2563). ครรภ์ของชาติ: การสร้างวินัยการเจริญพันธุ์กับประวัติศาสตร์เพศวิถีของผู้หญิงในไทย . วารสารจุดยืน ; วารสารสตรีนิยมไทย ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 : 93 - 130.

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2563). ทฤษฎีปฏิบัติการกับจุดเปลี่ยนในมานุษยวิทยา. ใน : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. วารสารมานุษยวิทยา. 3. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร; 2020 หน้า186 -194. (หนังสือบางบท)

Pinkaew Laungaramsri. (2020). Governing by paper: mediating textual border and negotiating mobility in Thailand. South East Asia Research 28 : 267 - 283.

Pinkaew Laungaramsri. (2019). China in Laos: Enclave spaces and the transformation of borders in the Mekong Region, Australian Journal of Anthropology Vol. 30 Issue 2 pp.129-260 August 2019.

Pinkaew Laungaramsri & Souksamone Sengchanh. (2018). Negotiating post-resettlement livelihoods: the Chinese special economic zone and its impact in northwestern Laos, Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement, DOI: 10.1080/02255189.2019.1524748

Pinkaew Laungaramsri. (2016). “Mass Surveillance and the Militarization of Cyberspace in Post-Coup Thailand,” Austrian Journal of Southeast Asian Studies. 2(2) 195-214.

ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักชาติพันธุ์, เพศสภาพ
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://soc.cmu.ac.th