ภคพล เส้นขาว

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

855 views


ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมลPakapon.ru@gmail.com
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • ภคพล เส้นขาว,จำนงค์ อดิวัฒน์สิทธิ์. (2557) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:ม.ป.ท.
  • หลักการอิสลามที่ส่งผลต่อการทำนา : กรณีศึกษาชาวนามุสลิมใน กรุงเทพมหานคร
  • การเลือกปฏิบัติต่อสตรีข้ามเพศในสังคมไทย.วารสารรามคำแหง ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)