อุดมพร ชั้นไพบูลย์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

903 views


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต อบ.55 วิชาเอก ศิลปการละคร / วิชาโท ภาษาอังกฤษ/ปรัชญา

ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปริญญาเอก ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมลpiboonup@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

หนังสือ

  • หนังสือรายวิชา สังคมวิทยาศาสนา
  • หนังสือรายวิชา การคุ้มครองทางสังคม
  • หนังสือรายวิชา สวัสดิการสังคม
  • หนังสือรายวิชา สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)