อมต จันทรังษี

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชี่ยวชาญในประเด็นการศึกษาเรื่อง สังคมวิทยาเมือง สังคมวิทยาที่อยู่อาศัย ทฤษฎีสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ วัฒนธรรมศึกษา ชนชั้นทางสังคม

504 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

วิชาที่สอน

 • สังคมวิทยาเมือง
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
 • การจัดระเบียบทางสังคม
 • สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
 • การวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งและปัญหาสังคม

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

 • คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนาน ระหว่างหลักสูตร วท.บ. (วนศาสตร์) สาขาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับหลักสูตร ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
 • คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
 • คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
ประวัติการศึกษา

สม.บ. (สังคมวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
Master of Research (Sociology), Macquarie University, 2019

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมลfsocatj@ku.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจวัฒนธรรมศึกษา, สังคมวิทยาเมือง, สังคมวิทยาที่อยู่อาศัย, ทฤษฎีสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่, ชนชั้นทางสังคม
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

เอกสารวิชาการ

 • อมต จันทรังษี. 2550. "ดิสนีย์ : จากการผลิตซ้ำถึงการสร้างความล้ำจริง" เอกสารประกอบงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 7 เรื่อง “การประยุกต์ใช้และการเสนอทางออกของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในสถานการณ์ปัจจุบัน.”มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
 • อมต จันทรังษี. 2553. “ผู้ดีเก่า คนรวยใหม่ และการอธิบายชนชั้นกลางไทยผ่านสวนในบ้าน.” วารสารไทยคดีศึกษา 7(1), หน้า 106 – 136.
 • อมต จันทรังษี. 2554. "พูดจาภาษาเจ้าของสวน: บททดลองใช้โครงร่างการรับรู้ในการอธิบายโลกของสวนบ้าน" ใน รวมบทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท: มอง "คน" สะท้อน "โครงสร้าง", หน้า 239-253.
 • อมต จันทรังษี. 2559. "การเปลี่ยนแปลงทางสังคม." ใน มนุษย์กับสังคม, หน้า 173-185. ISBN 978-616-556-179-2.
 • Amata Jantarangsee. 2010. "The Power of Humour in Redressing Social Imbalances: The Case of an I-san Comedy Film" Proceedings of the “Humour in ASEAN” International Conference. Chulalongkorn University, Bangkok, pp. 1 – 15.
 • Amata Jantarangsee. 2012. “Transition of Plumeria in Thai Society: How Globalization and Consumerism Shape Local Custom.” Mediterranean Journal of Social Sciences 3 (10), pp.113-118.
 • Amata Jantarangsee, Rewadee Ulit, and Onanong Ploywilert.2012. "Working Class Living Lifestyle Based on the Notion of Acceptable Privacy: The Case of Eua-Arthorn Residents." Prince of Songkla University Journal of International Studies 2 (2), pp.69-78.
 • อมต จันทรังษี. 2559. “การเลือกอยู่อาศัยในชุมชนริมคลองท่ามกลางมลพิษจากคลองลาดพร้าว.” วารสารวิชาการการวางแผนภาคและเมือง 1(1), หน้า 117 – 128.

งานวิจัย

 • ทศพร ทองเที่ยง, ศศิธร สุวรรณเทพ , อมต จันทรังษี และ สุพาภรณ์ รุ่งแกร. 2553. "การศึกษารูปแบบการบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษากับสังคม กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง."
 • วรรณา เต็มสิริพจน์, ศศิธร สุวรรณเทพ, พรเลิศ อาภานุทัต, ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์, อำนาจ ศรีพูนสุข, นิพนธ์ ครุฑเครือศรี, อมต จันทรังษี และ ชมพูนุท สวนกระต่าย. 2554. "โครงการศึกษาวิจัยอุปสรรคและข้อเสนอแนะในงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 13 แห่ง."
 • ปุรินทร์ นาคสิงห์, ภัทรพรรณ ทำดี และ อมต จันทรังษี. 2557. "โครงการศึกษาสถานภาพทางวิชาการของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์."
 • ภัทรพรรณ ทำดี, ธีราพร ทองปัญญา, ปาณิภา สุขสม และ อมต จันทรังษี. 2558. "กระบวนการจัดการและตอบสนองต่อระบบเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาระบบเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัดนครปฐม."
 • อมต จันทรังษี และ วิภาวี พงษ์ปิ่น. 2558. "หากบ้านต้องถูกไล่รื้อ: ชีวิตและวิธีคิดของคนในชุมชนแนวริมคลองลาดพร้าว."
 • กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล, อมต จันทรังษี และอมราภรณ์ จริงจิตร. 2561. "บทเรียนสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย กรณีศึกษานโยบายและแนวทางการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนวัฒนธรรมและย่านประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร."
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://soc-ant.soc.ku.ac.th/index.php/staff/lectur...