อรนัดดา ชินศรี

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชี่ยวชาญในประเด็นการศึกษาเรื่อง สังคมวิทยา สังคมวิทยาการเกษตร การพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี การสื่อสารเพื่อสังคม Gender ผู้หญิงกับการเกษตร ชนชั้นและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

327 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

วิชาที่สอน

 • การแบ่งชั้นและความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม
 • การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี
 • สังคมวิทยาการเกษตร
 • การพัฒนาชุมชน
 • สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
 • สังคมวิทยาเบื้องต้น (ปริญญาโท)
 • ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นกลุ่ม (ปริญญาโท)
 • การสื่อสารเพื่อสังคม (ปริญญาโท)
 • องค์กรประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท)
 • สัมมนา (ปริญญาโท)

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

 • ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจำหลักสูตร และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์
ประวัติการศึกษา

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535
M.A. (Sociology) University of Hawaii at Manoa, USA., 2547
Ph.D. (Sociology) University of Hawaii at Manoa, USA., 2551

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมลfsocodc@ku.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจสังคมวิทยา, สังคมวิทยาการเกษตร, การพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี, การสื่อสารเพื่อสังคม, Gender, ผู้หญิงกับการเกษตร, การมีส่วนร่วม, ภาวะผู้นำ, ชนชั้นและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

เอกสารวิชาการ

 • ไม่ใช่สถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือกรรมกร แต่เป็นเกษตรกรหญิงกระดูกสันหลังของชาติ, 2553
 • สิทธิมนุษยชนกับความไม่เท่าเทียมกันในสังคม, 2553
 • พืชจีเอ็มโอ: สิ่งดีๆ สู่ชีวิตในโลกยุคใหม่หรือฝันร้ายที่เป็นจริงของคนไทยในอนาคต (กรณีศึกษา), 2553
 • การพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี ด้านการศึกษา ในดินแดนแห่งภาษาฮีบรูว์, 2556
 • การจัดลำดับชั้นในสังคมไทย, 2558
 • สื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2558
 • Status of the Program on Sustainable Agriculture and Development at Higher Educational Institutions in Thailand, 2554
 • Roles of Kasetsart University in Promoting Agricultural Education for Sustainable Development, 2557

งานวิจัย

 • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับรางวัลระดับ ประเทศในปี พ.ศ. 2549-2552, 2553
 • โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร (ชุมชนอุทิศอนุสรณ์), 2554
 • ทุนทางสังคมที่สนับสนุนความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับรางวัลระดับประเทศปี 2554: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคันนา จ.ตราด, 2554
 • Depression’s Experiences of Thai Women Getting Married with Belgian Men, 2557
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://soc-ant.soc.ku.ac.th/index.php/staff/lectur...