วัชรี บุญวิทยา

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชี่ยวชาญในประเด็นการศึกษาเรื่อง สังคมวิทยา การจัดระเบียบสังคม สังคมวิทยาเมือง การเปลี่ยนแปลงสังคม สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งและการเคลื่อนไหวทางสังคม 389 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

วิชาที่สอน

 • การจัดระเบียบทางสังคม
 • การวิเคราะห์ระบบสังคม
 • สังคมวิทยาเมือง
 • สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาแบบยั่งยืน
 • สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมลfsocwrb@ku.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจสังคมวิทยาเมือง, สังคมวิทยา, สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม, การจัดระเบียบสังคม, การเปลี่ยนแปลงสังคม, ความขัดแย้งและการเคลื่อนไหวทางสังคม
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

เอกสารวิชาการ

 • วัฒนธรรมกับการจัดระเบียบทางสังคม, 2552
 • เมืองในมุมมองของสังคมวิทยา, 2552
 • มิติทางสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 2552
 • ความขัดแย้งทางสังคมวัฒนธรรมไทยและการเคลื่อนไหวทางสังคม, 2553

งานวิจัย

 • การประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด, 2547
 • งานการดูแลเด็กภายใต้สังมแห่งการสอดส่อง, 2560
 • ความเหลื่อมล้ำทางสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนกองขยะจากการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะของเมืองศูนย์กลาง, 2561
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://soc-ant.soc.ku.ac.th/index.php/staff/lectur...