ชลิตา บัณฑุวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชี่ยวชาญในประเด็นการศึกษาเรื่อง มานุษยวิทยานิเวศและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน นิเวศวิทยาการเมือง ประวัติศาสตร์นิเวศ มลายูมุสลิมในไทย การเปลี่ยนแปลงชนบท

3228 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2541-2542 นักวิจัยหลักโครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “องค์กรประชาชนกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง) สนับสนุนโดย โครงการอันดามันเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
 • พ.ศ. 2543- 2544 นักวิชาการวัฒนธรรม 4 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2544-2548 ผู้ประสานงานวิจัย มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
 • พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาที่สอน

 • มานุษยวิทยาเบื้องต้น
 • มานุษยวิทยาการเมือง
 • มานุษยวิทยาชนบท
 • สังคมชาวไร่นา
 • มานุษยวิทยานิเวศน์
 • ชาติพันธุ์ศึกษา
 • สัมมนา

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

 • ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)
 • กรรมการบริหารโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความขัดแย้ง คณะสังคมศาสตร์
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษา

ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
M.A. (Anthropology) : University of Hawai’i at Manoa, 2552
Ph.D. (Anthropology): University of Hawai’i at Manoa, 2556

รางวัลและทุนการศึกษา

 • Field Research Grant, Education Program, East-West Center 2011
 • Conference Grant, Education Program, East-West Center (May 2010)
 • East-West Center Graduate Degree Fellow 2009-2012
 • Sala Thai Scholarship Fund Recipient 2009
 • East-West Center Association Alumni Scholar Award Fellow 2008-9
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมลfsocctb@ku.ac.th , chalita.bundhuwong@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยานิเวศและสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาที่ยั่งยืน, นิเวศวิทยาการเมือง, ประวัติศาสตร์นิเวศ, มลายูมุสลิมในไทย, การเปลี่ยนแปลงชนบท
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

บทความวิชาการในหนังสือบทความรวมเล่ม

 • ชลิตา บัณฑุวงศ์. 2556. ข้าวและชาวนาไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง. ใน คน ข้าว นา ควายในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.คณะสังคมวิยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • ชลิตา บัณฑุวงศ์ และ อนุสรณ์ อุณโณ. 2556. การเมือง เรื่อง "เศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง" ในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน ฉัตรทิพย์ นาถสุดา (บรรณาธิการ) ด้วยรัก เล่มที่ 7 แนวคิดทางสังคมและการเมือง รวมบทความในโอกาส ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุดา อายุ 72 ปี. สร้างสรรค์: กรุงเทพฯ.

บทความในวารสารทางวิชาการ

 • ชลิตา บัณฑุวงศ์. 2554. ออแฆรกำปง (ชาวบ้าน) ไม่ชวนฝัน : บริบทเชิงโครงสร้างที่ถูกละเลยของการเกษตร และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบเข้มข้นในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา, 30 (2)กรกฎาคม-ธันวาคม: 111-136. (บทความวิจัย)

หนังสือเล่ม

 • ชลิตา บัณฑุวงศ์ และอนุสรณ์ อุณโณ. 2546. พลวัตเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันออก : กรณีศึกษา 4 พื้นที่ (สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย). กรุงเทพฯ: วิถีทรรศน์.
 • ชลิตา บัณฑุวงศ์. 2543. หัวโทง :พัฒนาการ ลักษณะ และการปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านอันดามัน (สนับสนุนโดยโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน). กรุงเพทฯ: ชนนิยม.

รายงานวิจัย

 • อนุสรณ์ อุณโณ และ ชลิตา บัณฑุวงศ์. 2555. ชีวิตทางการเมืองของชาวใต้ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองร่วมสมัย. เสนอต่อแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (รายงานวิจัย)
 • ชลิตา บัณฑุวงศ์, นิรมล ยุวนบุณย์, และ นันทา กันตรี. 2555. ดำรงชีวิตท่ามกลางความเสี่ยง: การรับมือและการปรับตัวต่อภัยพิบัติของชาวนารายย่อยภาคกลาง กรณีศึกษาภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง และภัยจากเพลี้ยกระโดด. เสนอต่อ แผนงานส่งเสริมการพัฒนาระบบเพื่อสุขภาวะของเกษตรกรและความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).(รายงานวิจัย)
 • ชลิตา บัณฑุวงศ์. 2554. ออแฆรกำปง (ชาวบ้าน) ไม่ชวนฝัน : บริบทเชิงโครงสร้างที่ถูกละเลยของการเกษตร และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบเข้มข้นในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา, 30 (2)กรกฎาคม-ธันวาคม: 111-136. (บทความวิจัย)

การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า

 • บทความเรื่อง "ความเป็นการเมืองของเศรษฐกิจพอเพียง" (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) นำเสนอในงานสัมมนานานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 12, 22-24 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย
 • บทความเรื่อง "การเมืองของการวิจัยที่มีชุมชนเป็นฐาน" (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) นำเสนอในงานสัมมนานานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 11 ว่าด้วย Visions of the Future, 26-28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมสยามซิตี้
 • บทความเรื่อง "เสียงเงียบของผู้อ่อนแอ: บทสำรวจ 'ความเงียบ' ของชาวมลายูมุสลิมในประเทศไทยต่อกรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนสายบุรี” (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) นำเสนองานสัมมนานานาชาติ RCSD/ChATSEA International Conference Revisiting Agrarian Transformation in Southeast Asia: Empirical, Theoretical, and Applied Perspectives, วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2553, เชียงใหม่, ประเทศไทย.

หนังสือ

 • ชลิตา บัณฑุวงศ์ และอนุสรณ์ อุณโณ. 2546. พลวัตเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันออก : กรณีศึกษา 4 พื้นที่ (สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย). กรุงเทพฯ: วิถีทรรศน์.
 • ชลิตา บัณฑุวงศ์. 2543. หัวโทง :พัฒนาการ ลักษณะ และการปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านอันดามัน (สนับสนุนโดยโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน). กรุงเทพฯ: ชนนิยม.

งานวิจัย

 • โครงการวิจัย ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, 2558
 • โครงการวิจัย "'ผมจะไปช่วยพี่น้องเรา รัฐบาลขี้ฉ้อทำร้ายประชาชน' : การเมืองเชิงศีลธรรมของคนได้ย้ายถิ่นในกรุงเทพ", 2558-2559
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://soc-ant.soc.ku.ac.th/index.php/staff/lectur...