กังสดาล เชาว์วัฒนกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชี่ยวชาญในประเด็นการศึกษาเรื่องสังคมวิทยา ปัญหาสังคม การวิจัยทางสังคมศาสตร์ สังคมวิทยาชนบท สังคมวิทยาการเมือง

997 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

งานบริหาร

 • 2555-ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2556-2558 กรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ (ประเภทผู้แทนคณาจารย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2558-2560 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2561-2562 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2561-ปัจจุบัน บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2562-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาการที่สอน

 • ปัญหาสังคม
 • สังคมวิทยาชนบท
 • ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสังคมศาสตร์
 • ปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • ปฏิบัติการวิจัยเพื่อการบริหารการพัฒนา
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

 • อาจารย์ประจำและผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะกรรมการโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)
 • คณะกรรมการโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (2560-2561)
 • คณะกรรมการการดำเนินงานโครงการ South East Asian Social Innovation Network (SEASIN) ภายใต้กรอบ ERASMUS+ (2560-2562)
 • ประธานกรรมการเพื่อดำเนินการการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์ (2561)
 • คณะกรรมการฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะสังคมศาสตร์ (2561)
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2562)

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

 • อาจารย์พิเศษ บรรยายหัวข้อ “McDonaldization and Social Change” และ “Planned Change” ในวิชา “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture Change)” หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550-2554)
 • อาจารย์พิเศษ บรรยายหัวข้อ “Collective Behavior and Social Movement” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความมั่นคง) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (2553-2558)
 • อาจารย์พิเศษ บรรยายหัวข้อ “Problem analysis applying concepts, principles and methodology in: Socio-economic systems” ในรายวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมในระดับชุมชน โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554-2556)
 • วิทยากร อบรมหัวข้อ "สถิติเพื่อการวิจัย" โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาโลกาภิวัตน์ศึกษาภาคพิเศษ (2558)
 • วิทยากร “การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย” ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินการวิจัยและพิจารณาข้อมูลระบบการเกษียณอายุข้าราชการฯ ร่วมกันในส่วนของ ทร. และ ทอ. ณ ภูริมาส บีช โฮเท็ล แอนด์ สปา จ.ระยอง (กองทัพไทย, 8-10 มิถุนายน 2558)
 • วิทยากร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร และนักวิจัย” (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 พฤศจิกายน 2559)
 • วิทยากรและอาจารย์ที่ปรึกษาการจัดทำรายงานวิชาการ (สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานกิจการยุติธรรม, 15 กุมภาพันธ์ ถึง 27 เมษายน 2559)
 • วิทยากร "การสร้างกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรผักปลอดสารพิษ" ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองศาลา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี, 10 มกราคม 2560)
 • คณะกรรมการคัดกรองข้อมูลเพื่อโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย (2559-2560)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • วิทยากรโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน" (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 20 กุมภาพันธ์ 2560)
 • วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามสายงานตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 25 เมษายน 2560)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่บนวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 27 มิถุนายน 2560)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (2560)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (2561)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (2019) (2561)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยวารสาร Thammasat Review (2019) (2561)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (2563)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยวารสารพิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (2563)
 • วิทยากรหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14-15 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตปทุมธานี (2562-2563)
ประวัติการศึกษา

ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553

น.ม. (นิติศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), 2556

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมลfsockdc@ku.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจปัญหาสังคม, สังคมวิทยา, สังคมวิทยาชนบท, การวิจัยทางสังคมศาสตร์, สังคมวิทยาการเมือง
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

เอกสารวิชาการ

 • กังสดาล เชาว์วัฒนกุล. 2556. พัฒนาการทางแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในบริบทของศาสตร์ต่างๆ. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 39 (1): 24-36. (ISSN 0125-2860)
 • กังสดาล เชาว์วัฒนกุล. 2557. ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของชุมชนเมือง: กรณีศึกษาปัญหาการพัฒนาด้านกายภาพของชุมชนหมู่บ้านธนะธานี เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 21 (2): 121-137. (ISSN 0857-3166)
 • กังสดาล เชาว์วัฒนกุล. 2557. ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพเหนือ. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 40 (2): 67-80. (ISSN 0125-2860)
 • กังสดาล เชาว์วัฒนกุล. 2557. แนวทางการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองในบริบทของสังคมไทย. วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 44 (1): 39-54. (ISSN 0125-0590)
 • กังสดาล เชาว์วัฒนกุล. 2558. ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 41 (1): 65-82. (ISSN 0125-2860)
 • กังสดาล เชาว์วัฒนกุล. 2558. การบริหารจัดการป่าโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนร่มโพธิ์ทอง อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 41 (2): 19-31. (ISSN 0125-2860)
 • Chaowatthanakun, K. 2014. Corporate Social Responsibility (CSR) in the Thai Social Context. 1st National and International Conference on Humanities and Social Sciences. October 31, 2014, KU Home, Bangkok, THAILAND. (p. 45-51).
 • ปุรินทร์ นาคสิงห์, กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, ชลิตา บัณฑุวงศ์ และอังกูร หงส์คณานุเคราะห์. 2560. ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษา “ชุมชนเกษตรกรรม” ที่ จ.นครปฐม. วารสารวิจัยสังคม. 40 (2): 69-98. (ISSN 0857-9180)
 • กังสดาล เชาว์วัฒนกุล. 2561. สภาพและปัญหาการทำเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี. วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 48 (1): 127-148. (ISSN 0125-0590)
 • Chaowatthanakun, K. 2018. Guideline on Promotion of Community Participation in the Farmer Market. PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research. 7 (2): 51-59. (ISSN 2286-959x)

ตำราและหนังสือ

 • กังสดาล เชาว์วัฒนกุล. 2559. มนุษย์กับสังคม ในหัวข้อ "การจัดระเบียบทางสังคม" (พิมพ์ครั้งที่ 13) กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559). (หน้า 51-66).
 • กังสดาล เชาว์วัฒนกุล. 2559. มนุษย์กับสังคม ในหัวข้อ "การขัดเกลาทางสังคม" (พิมพ์ครั้งที่ 13) กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559). (หน้า 67-80).
 • กังสดาล เชาว์วัฒนกุล. 2560. เอกสารคำสอนวิชา 01460491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • กังสดาล เชาว์วัฒนกุล. 2560. ตำราวิชาสังคมวิทยาชนบท. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

งานวิจัย

 • Researcher: Ecosystems, Societies, Consilience, and the Precautionary Principle: Development of an assessment method of the societal cost for best fishing practices and efficient public policies. (A research project of the European Sixth framework Program, International research in cooperation area, 2005-2009) (2548-2552)
 • นักวิจัย: โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร, 2554-2556)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย:โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านธนะธานี แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร. (สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร, 2556)
 • นักวิจัย: โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), 2556-2558)
 • นักวิจัย: โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย: โครงการวิจัยการบริหารจัดการป่าโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน: จากวิถีชุมชนสู่มาตรการทางกฎหมาย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557-2558)
 • นักวิจัย: โครงการวิจัยชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย: โครงการวิจัยสภาพและปัญหาการทำเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559-2560)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการวิจัยแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการตลาดเกษตร (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560)
 • นักวิจัย: โครงการวิจัยการบริหารจัดการโซ่อุปทานและองค์ความรู้การผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย: ความเหลื่อมล้ำทางสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนกองขยะจากการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะของเมืองศูนย์กลาง (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย: ความเหลื่อมล้ำทางสังคมจากระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย: กรณีศึกษาเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย: จากสตอรี่: นวัตกรรมเรื่องเล่าสู่การสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์จากต้นจาก (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561)
 • ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: สูงวัย 4.0: การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมไทย (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2562)
 • นักวิจัย: การสร้างรูปแบบเครือข่ายผู้ประกอบการสูงวัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2562)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย: โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตามช่วงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๖๒)
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://soc-ant.soc.ku.ac.th/index.php/staff/lectur...